Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Poznania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Poznania

ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania:

esp@um.poznan.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766 ) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można przysyłać pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu, podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

UPO (urzędowe poświadczenie odbioru):
Dokument cyfrowy przesłany na ESP UMP, podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na adres poczty elektronicznej, z którego został wysłany dokument. UPO będzie zawierać nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu do Urzędu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wystawienie UPO jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Miasta Poznania przesłanego dokumentu elektronicznego.
Mail zwrotny z Urzędu Miasta Poznania zawiera link do aplikacji umożliwiającej weryfikację UPO.
Aplikację tę można pobrać pod adresem:
http://esp.coig.pl/download/uposetup.exe

Osoby, które chcą zweryfikować przesłane przez Urząd Miasta Poznania pisma podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą nieodpłatnie pobrać oprogramowanie umożliwiające wykonanie tej czynności:

pobierz oprogramowanie ze stron dostawcy aplikacji obsługującej e-podpis w Urzędzie Miasta Poznania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Informujemy, że Urząd Miasta Poznania udostępnił adres swojej elektronicznej skrzynki podawczej:

esp@um.poznan.pl

na potrzeby klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W ramach zawartego porozumienia Urząd umożliwia podmiotom zainteresowanym doręczanie dokumentów elektronicznych adresowanych do MOPR-u za pośrednictwem esp Urzędu. W konsekwencji doręczenie dokumentu elektronicznego adresowanego do MOPR-u do esp Urzędu wywołuje takie skutki, jakby było dokonane bezpośrednio MOPR-owi.

Uwaga:
Porozumienie nie obejmuje wysyłania przez MOPR za pośrednictwem esp Urzędu dokumentów elektronicznych do zainteresowanych.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMP na platformie ePUAP

Urząd Miasta Poznania na platformie ePUAP udostępnia następujące adresy skrytek elektronicznej skrzynki podawczej:


/UMPoznan/SkrytkaESP
- skrytka domyślna, powiązana z formularzem pisma ogólnego do podmiotu publicznego.
Poza ww. adresem skrytki domyślnej, udostępnione są także skrytki dedykowane dla poszczególnych zakresów spraw:

/UMPoznan/FnS - na potrzeby przesłania przez urzędy skarbowe sprawozdań RB;

/UMPoznan/Km - w sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji UMP;

/UMPoznan/SC - w sprawach prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego;

/UMPoznan/Fn - w sprawach prowadzonych przez Wydział Finansowy (innych niż sprawozdania RB);

/UMPoznan/UA - w sprawach prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury;

/UMPoznan/SO - w sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich;

/UMPoznan/DGR - w sprawach prowadzonych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Przez elektorniczną skrzynkę podawczą można załatwiać sprawy nie wymagające osobistego wstawiennictwa.